Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy HBT Kroczyce dostępny pod adresem internetowym www.rolnictwo.hbt.com.pl  (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez “HBT” M.B.Z. Nędza Sp.J.  z siedzibą w Kroczycach, (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Armii Ludowej 76, 42-425 Kroczyce), wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kroczyce pod numerem: x3/2002, NIP: 649-217-89-06, REGON: 5xxxx (zwane dalej Sprzedającym).

2. Klientem Sklepu (zwanym dalej Klientem) jest:
2.1. Każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
2.2. Osoba prawna;
2.3. Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia prezentowanych w Sklepie części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych, będących przedmiotem umowy sprzedaży (zwanych dalej Towarem) lub korzysta z innych usług Sklepu.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady zawierania umów sprzedaży Towaru pomiędzy Klientami a Sprzedającym, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, a w szczególności z konta Klienta.

4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę- umożliwienie złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie drogą elektroniczną oraz prowadzenie konta Klienta-  jest nieodpłatne.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa.  W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

6. Umowa polegająca na założeniu i prowadzeniu konta Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony.

7. Klienci mają możliwość zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego, czy dokonali założenia konta. Klient, który chce dokonać rejestracji powinien podać następujące dane: Imię i Nazwisko, Adres, Kod, Miasto, Telefon i adres E-mail. W celu założenia konta należy zaznaczyć odpowiednie okienko z napisem: Załóż konto.

8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w rozdz. 1. pkt 8. Regulaminu lub w przypadku podania przez Klienta (w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia) informacji nieprawdziwych.

10. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, o której mowa w rozdz. 2. pkt 12. Regulaminu. Po przyjęciu zamówienia do realizacji cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

12. By korzystać z usług Sklepu Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
12.1. Posiadać dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
12.2. Posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
12.3. Korzystać z odpowiedniej przeglądarki internetowej. Przeglądarki zalecane przez Sprzedającego to Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera;
12.4. Włączyć w przeglądarce internetowej obsługę cookies i javascript (jeśli nie jest ustawiona jako domyślna).

13Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Zmiana regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu o zakresie przewidywanych zmian w regulaminie, ściśle określonych w rozdziale 8. niniejszego regulaminu w pkt 4.

14. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmiany w regulaminie, może usunąć swoje konto.

15. W sklepie mogą dokonywać zakupu zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy.

Rozdział 2.
Składanie zamówień.

1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwy kontakt ze strony Sprzedającego.

2. Informacje podane przy rejestracji konta Klienta oraz przy dokonywaniu zamówienia Towaru powinny być kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podane dane adresowe, w celu potwierdzenia aktualności danych, a w szczególności danych adresowych, podanych w zamówieniu.

3. Zamówienia na towary dostępne w Sklepie można składać za pośrednictwem:
3.1. Strony internetowej Sklepu;
3.2. Poczty elektronicznej na adres: sklep@hbt.com.pl
3.3. Telefonicznie lub faksem na numer: (34) 31 52 100

4. Skuteczne dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, gdy wybrany przez Klienta Towar nie jest dostępny w magazynie Sprzedającego, Sprzedający może udzielić informacji na temat spodziewanej dostępności szukanego Towaru i ustalić z Klientem przybliżony czas realizacji zamówienia. W przypadku bardzo odległego czasu dostępności, zastosowanie może mieć pkt 3.3. rozdziału 4. niniejszego regulaminu.  W sytuacji gdy Sprzedający nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i  ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. Klientowi może też zostać złożona propozycja wydłużenia czasu realizacji zamówienia. W przypadku niemożności wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, zamówienie zostanie w całości lub w części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub, w celu szybszego poinformowania, drogą telefoniczną na podany przez Klienta numer telefonu kontaktowego. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożności zrealizowania zamówienia.

6. Złożenie zamówienia pocztą elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

7. Złożenie zamówienia telefonicznie możliwe jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00 i w soboty, w godzinach 7:00- 14:00.

8. W przypadku posiadania przez Klienta konta w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

9. W przypadku braku posiadania przez Klienta konta w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest dodanie Towaru do koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru i wystawienia dokumentu sprzedaży oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje: w celu potwierdzenia woli złożenia zamówienia należy dodatkowo kliknąć w link przesłany na adres mailowy Klienta.

10. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

11. Klient posiadający konto w Sklepie ma możliwość śledzenia stanu realizacji swoich zamówień na stronie internetowej Sklepu.

12. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje najpierw automatyczne potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (status zamówienia na koncie Klienta: „Oczekuje”), a następnie informację o przyjęciu oferty (zamówienia) do realizacji (status zamówienia na koncie Klienta: „W trakcie realizacji”). Po otrzymaniu  informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

13. Sprzedający może dodatkowo dokonywać potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną w przypadku problemów z potwierdzeniem złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub w przypadkach, o których mowa w rozdz. 2. pkt 2. Regulaminu. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych, nie będą realizowane.

14. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego informacji o wysyłce Towaru (status zamówienia na koncie Klienta: „Wysłane”). Złożonego zamówienia po otrzymaniu ww. informacji nie można anulować. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia powinno być przekazane Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres: sklep@hbt.com.pl lub telefonicznie pod numer: (34) 31 52 100.

Rozdział 3.
Ceny towarów i płatność.

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
1.1. Podawane są w złotych polskich;
1.2. Zawierają podatek VAT, chyba, że umieszczono informację, że cena Towaru jest ceną netto (bez podatku VAT);
1.3. Nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena każdego Towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
3.1. Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu dostawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
3.2. Przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata na konto).

4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: HBT

xxxxx

xxxxx

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer i datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę osoby/ instytucji zamawiającej oraz dopisać hasło „Zamówienie internetowe”.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach, których realizacja rozpoczęła się przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Powyższe zmiany nie dotyczą również zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyznawania i odbierania Klientom indywidualnych rabatów i kodów rabatowych na zamawiany Towar. Rabaty i kody rabatowe przypisywane są do konta Klienta. W przypadku rabatów, cena każdego Towaru po zalogowaniu na Sklepie, a tym samym cena końcowa (bez kosztów przesyłki) zostaje pomniejszona o przyznany rabat (%). W przypadku kodów rabatowych, przy składaniu zamówienia należy każdorazowo wprowadzić wspomniany kod- cena końcowa (liczona bez kosztów przesyłki) zostanie wówczas pomniejszona o wartość (%) kodu rabatowego. Przyznanie rabatu/ kodu rabatowego i jego wysokość (liczona w %) uzależniona jest nie tylko od kwoty dokonywanych zamówień, ale i częstotliwości ich składania. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach, których realizacja rozpoczęła się przed datą wejścia w życie zmiany rabatu/ przyznania kodu rabatowego.

7. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu wysokość rabatu udzielanego Klientowi zależy od kwoty dokonywanych zamówień, ich częstotliwości i czasu realizacji zamówienia.

8. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu , o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

9. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy kurierem zgodny z cennikiem firmy kurierskiej wraz z podatkiem VAT. Informacja o koszcie dostawy znajduje się w podsumowaniu kosztów zamówienia.

Rozdział 4.
Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia jego oferty (przyjęcie zamówienia do realizacji), rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta będą przyjęte do realizacji i realizowane następnego dnia roboczego. Przesyłki do Klientów wysyłane są do godz. 14:00.

3. Realizacja zamówienia i wysłanie (nadanie) Towaru następuje tego samego dnia roboczego, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Termin ten może ulec wydłużeniu jedynie w przypadku:
3.1. Wybranego przez Klienta sposobu płatności- w przypadku wyboru opcji przedpłaty na konto, koniec realizacji zamówienia (wysyłka Towaru) następuje po zaksięgowaniu wpłaty za Towar i dostawę na koncie Sprzedającego, a wyjątkowo: po przesłaniu (mailem na adres: sklep@hbt.com.pl lub faksem pod numer (34) 31 52 100 dowodu wpłaty na konto Sprzedającego.
3.2. Braku dostępności Towaru- o ile skuteczne złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego, o tyle w przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, przy braku dostępności Towaru może zostać Klientowi zaproponowane wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do minimum 3 dni roboczych). Sprzedający zamawia i sprowadza wówczas potrzebny Klientowi Towar z magazynu odpowiedniego producenta.
3.3. Zgodnie z brzmieniem art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni ma obowiązek zawiadomić o tym konsumenta, i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar i przedstawia się następująco (ceny brutto):

Szczegółowe warunki dostawy znajdują się tutaj: LINK

5. Towar jest dostarczany pod wskazany adres wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej DHL. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia nadania przesyłki przez Sprzedającego.

6. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: + 34 31 52 100 lub 783 000 888, bądź na adres e-mail: sklep@hbt.com.pl

7. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie:  (34) 31 52 100, bądź na adres e-mail: sklep@hbt.com.pl

8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

9. Na wszystkie Towary kupione w Sklepie Sprzedający wystawia fakturę VAT.

Rozdział 5.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1. Klient będący jednocześnie konsumentem (zwany dalej Konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru przez przewoźnika.

2. Uprawnienie, o którym mowa w rozdz. 5. pkt 1. Regulaminu zostaje zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedającego.

3. Do zachowania terminu 10 dni, o którym mowa w rozdz. 5. pkt 1. Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Wraz z wysyłką oświadczenia Klienta prosi się o nadesłanie aktualnego numeru konta, na który ma nastąpić zwrot należności.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca zwraca Konsumentowi całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztem dostawy Towaru. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Oznacza to, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów stanowiących jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
– dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
– dostarczania prasy;
– usług w zakresie gier hazardowych.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni.

6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, a jeśli to możliwe- w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony na adres Sprzedającego wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, a jeśli to możliwe- wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

8. Sprzedający i Klient mogą odstąpić od umowy o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta, w każdym czasie, za porozumieniem stron.

9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny, przesyłając w tym celu stosowane oświadczenie drogą elektroniczną na adres: biuro@hbt.com.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Klienta w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, zgodnie z rozdz. 1. pkt 8. Regulaminu, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa wówczas po 7-dniowym okresie wypowiedzenia.

Rozdział 6.
Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji (w dowolnej formie, sugerowana forma pisemna). Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym Konsument dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie 2 lat od dnia wydania Towaru.

3. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru, niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub wady techniczne/ uszkodzenia Towaru.

4. W przypadku skorzystania z prawa reklamacji, celem ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie reklamowanego Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową wraz z dokumentem zakupu na adres Sprzedającego. Brak dowodu zakupu nie powoduje utraty praw Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową, Za dowód zakupu posłużyć też może np. wyciąg z rachunku karty kredytowej, którą Konsument płacił za Towar.

5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta istnieje możliwość nieodpłatnej naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na nowy, a jeśli jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów- Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny. Zwrot należności zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji następuje zwrot należności za przesyłkę wpłacany na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. Sprzedający pokrywa wówczas także koszt ponownego wysłania Towaru do Konsumenta. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Konsumenta, Konsument pokrywa zarówno koszt odesłania Towaru do Sprzedającego, jak i koszt jego ponownego wysłania przez Sprzedającego.

8. W przypadku Klientów nie będących konsumentami dochodzenie do praw z tytułu niezgodności towaru z umową odbywa się w zakresie określonym Kodeksem cywilnym (Rękojmia za wady- art. 556 i nast.).

9. Reklamacja związana ze świadczeniem przez Sprzedającego usług elektronicznych może zostać złożona drogą elektroniczną na adres: biuro@hbt.com.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

10. W zgłoszeniu reklamacyjnym, związanym ze świadczeniem usług elektronicznych, zaleca się podanie jak największej ilości informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i czasu wystąpienia nieprawidłowości, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

11. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług elektronicznych następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź zostaje przesłana Klientowi na adres mailowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. W sytuacji nie otrzymania przez Klienta informacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została przyjęta.

Rozdział 7.
Prawa autorskie.

1. Wszystkie materiały zawarte w witrynie Sklepu oraz znajdujące się w warstwie serwerowej, w tym opisy produktów, a w szczególności zdjęcia produktów należą do Sprzedającego i podlegają ochronie autorskiej zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)

2. Wszelkie kopiowanie, powielanie, udostępnianie oraz edycja materiałów zawartych w rozdziale 7. pkt 1. bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, będącym jednocześnie konsumentem, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w art. 22zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, niebędącym jednocześnie konsumentem, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, w art. 22zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu wyłącznie z ważnej przyczyny wraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany Regulaminu, jednakże nie krótszego niż 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2014 r.

Sklep, części

Maszyny serwis

    Formularz zamówienia usługi